Regulamin rezerwacji i pobytu

Regulamin rezerwacji i pobytu

 

Witamy Państwa serdecznie w naszych domkach.
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Państwa podczas pobytu.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

WARUNKI REZERWACJI
1.    Obowiązkiem każdego Gościa jest zapoznanie się z regulaminem i stosowanie się do wymienionych w nim zasad.
2.    Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na stronie internetowej.
3.    Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu, dokonana do 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Pozostała kwota należności uiszczana jest w dniu przyjazdu w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku przelewu należy przedstawić dowód dokonania przelewu (od należności zostanie odliczony wcześniej wpłacony zadatek). Numer konta:
IBAN:     PL 67 1090 2297 0000 0001 5544 7332
Kod SWIFT banku:     WBKPPLPP
Nazwa banku:     Santander Bank Polska S.A.4.    Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek zwracany jest w całości tylko w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
5.    W momencie potwierdzenia rezerwacji tj. wpłaty zadatku, umowa najmu uważa się za zawartą. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu.
6.    Powyższa umowa nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu, chyba że ustalono odmienne warunki.
7.    Depozyt na poczet zniszczeń w wysokości 500,00 zł jest wymagany w dniu przyjazdu w formie gotówkowej. Kwota depozytu zostanie zwrócona po sprawdzeniu stanu obiektu w dniu wyjazdu.
8.    Cena usług świadczonych przez Właściciela „Nartorama Domki” nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagażu w czasie całego pobytu Właściciel „Nartorama Domki” nie ponosi odpowiedzialności. Właściciel „Nartorama Domki” nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu.
9.    Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłączenie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

WARUNKI POBYTU
1.    Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach jest możliwość ustalenia innych godzin.
2.    Obiekt wynajmowany jest na doby oraz w całości.
3.    Dzieci w każdym wieku traktowane są jak osoba dorosła.
4.    Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniu karty meldunkowej.
5.    Wcześniejsze przerwanie pobytu nie uprawnia do zwrotu zapłaconej kwoty ani obniżenia ceny usługi za niewykorzystany okres.
6.    W przypadku chęci przedłużenia pobytu, obiekt uwzględni życzenie w miarę możliwości.
7.    W przypadku zarezerwowania obiektu i uiszczenia opłaty za pobyt, Gość obiektu może wskazać na swoje miejsce inną osobę, która będzie mogła skorzystać z pobytu po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela obiektu i dopełnieniu obowiązku meldunkowego.
8.    Osoba wynajmująca nie może przekazać ani udostępniać domku osobom trzecim.
9.    W przypadku chęci skorzystania z pobytu dodatkowej osoby (max. 9 osób w domku), jest to możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody obiektu, uiszczeniu opłaty za pobyt oraz dopełnieniu obowiązku meldunkowego.
10.    W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z „Nartorama Domki” bez zgody i wiedzy Właściciela/Osoby upoważnionej, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty,
11.    W domku znajduje się pościel i ręczniki na cały okres wynajmu. Wymiana pościeli lub ręczników jest możliwa za dodatkową opłatą.
12.    Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe. W związku z powyższym Właściciel zwraca się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
13.    Za zgubienie klucza lub karty magnetycznej zostanie naliczona opłata w wysokości 50,00 zł na sztukę.
14.    Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (roślinność, infrastruktura).
15.    Osoby nie zameldowane w „Nartorama Domki” mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą Właściciela, w godzinach od 7:00 do 22.00. Poza tymi godzinami obowiązuje bezwzględny zakaz.
16.    Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-07.00.
17.    Zachowanie Gości i osób korzystających z Usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju innym Gościom. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia osobie, która naruszy tą zasadę.
18.    Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednich pobytów rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu, na osobie Gościa, pracownikom, osób w nim przebywającym albo w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie obiektu.
19.    Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie uwag telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, co umożliwi szybką reakcję.
20.    Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory), wyjąć kartę magnetyczną z czytnika oraz sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych, drzwi od tarasu oraz okien.
21.    W obiekcie ustawione zostały odpowiednio oznaczone kosze do segregacji śmieci.
22.    Parking mieszczący się na terenie „Nartorama Domki” jest bezpłatny, niestrzeżony. Mieszkańcy domku mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Na każdy domek przysługuje jedno miejsce parkingowe.
23.    Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu bez wcześniejszej zgody jest zakazany. Kara za nieprzestrzeganie powyższego wynosi 500,00 zł za dobę, a w dalszych konsekwencjach konieczność opuszczenia obiektu. Zwierzęta muszą posiadać aktualne obowiązkowe szczepienia. Muszą być pod pełną kontrolą swojego właściciela. Nie mogą zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenie dla innych Gości. Za zachowanie zwierzęcia odpowiada jego właściciel. Zwierzęta muszą poruszać się po terenie „Nartorama Domki” na smyczy, zakazane jest swobodne bieganie po terenie. Właściciele zwierząt odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez zwierzę i zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń po nim.
24.    Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domku.
25.    Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości. Jednocześnie Właściciel zwraca się z prośbą o zawiadomienie o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
26.    Obiekt nie przyjmuje przedmiotów do depozytu.
27.    Domek należy zwrócić w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenie śmieci oraz usunięcie jedzenia. W innym przypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie domku w wysokości 300,00 zł.
28.    Należy sprawdzić faktyczny stan wyposażenia domku z listą znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenie ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
29.    Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a ich pobyt w domkach jest możliwy tylko pod opieką dorosłych.
30.    Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie Prawni dzieci. Właściciel „Nartorama Domki” zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad dziećmi.
31.    Właściciel „Nartorama Domki” zwraca się z prośbą o nie chodzenie po domku w butach, a w szczególności w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich.
32.    Goście „Nartorama Domki” ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających osób. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Rekompensata finansowa zostanie naliczona wg kosztów naprawy/zakupu i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
33.    Właściciel „Nartorama Domki” nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, Internetu, telewizji.
34.    Właściciel „Nartorama Domki” zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
35.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzających Gości w domku, będą przechowywane przez okres 14 dni. W tym czasie za dyspozycją Gościa mogą zostać odesłane na Jego koszt, pod wskazany przez Niego adres.
36.    Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.
37.    W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie  możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domku, zostanie pobrana opłata w wysokości 1.000,00 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie). W przypadku konieczności wezwania straży pożarnej Wynajmujący zobligowany będzie do pokrycia kosztów z tego tytułu.
38.    Zabronione jest pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Zabronione jest używania w obiekcie: grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych urządzeń niestanowiących własność obiektu.
39.    Za powstałe zniszczenia, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (dodatkowe prace, wymiana wyposażenia) Goście zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami.
40.    Na terenie domków obowiązuje zakaz palenia ognisk poza wyznaczonym miejscem.
41.    W domkach możliwe jest przyjęcie grupy na wieczory kawalerskie i panieńskie – warunkiem jest wcześniejsze ustalenie powyższego z Właścicielem.
42.    Dodatkowo w recepcji istnieje możliwość:
a)    dokupienia kapsułek do ekspresu,
b)    wypożyczenia deski do prasowania i żelazka,
c)    wypożyczenie gier planszowych.
43.    Dodatkowe przywileje Gości „Domki Nartorama”:
a)    rabat w wysokości 10% na wypożyczenie sprzętu narciarskiego lub snowbordowego w „SkiTeam Zieleniec”
b)    rabat w wysokości 10%  na zakup lekcji nauki jazdy na nartach lub snowboardzie w „SkiTeam Zieleniec”
c)    możliwość wykupienia wyżywienia w ośrodku wypoczynkowym „Nartorama” po wcześniejszym ustaleniu.
d)    możliwość zakupienia karnetu na wyciągi z rabatem.
44.    Za każdy dzień pobytu pobierana jest osobno opłata uzdrowiskowa na rzecz Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju. Wysokość opłaty wynosi 4,50 zł/os./doba
45.    Informacja o konieczności wystawienie faktury VAT musi być przekazana przy wpłacie zadatku. Jeżeli taka informacja nie zostanie zgłoszona, wówczas FV będzie pomniejszona o kwotę zadatku.
46.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
47.    Regulamin „Nartorama Domki”  podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.nartoramadomki.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez każdego Gościa.
Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zapisów.
Życzymy udanego pobytu i  zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Nartorama Domki”.

Właściciel „Nartorama Domki”
(2023.12.12)